ਵਰਜਨ

Jump to navigation Jump to search

ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਲਸੰਸ

ਇਨਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ

Entry point URLs

ਥਾਪੀਆਂ ਖੱਲਾਂ

Installed extensions

Installed libraries

<buy>, <categorytree>, <do>, <drink>, <eat>, <gallery>, <headertabs>, <indicator>, <inputbox>, <listing>, <metadesc>, <mobileonly>, <nomobile>, <nowiki>, <pre>, <ref>, <references>, <rss>, <see>, <seo>, <sleep>, <slideshow>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles>, <wikiforumlist> ਅਤੇ <wikiforumthread>A/Ya, E/, E/Ga, Eul/Ruel, Eun/Neun, Euro/Ro, Gwa/Wa, PAGEBANNER, anchorencode, arraymap, arraymaptemplate, autoedit, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, count, createpage, css, default_form, defaultsort, description2, displaytitle, dowhile, explode, expr, filepath, forargs, formatdate, formatnum, forminput, formlink, formredlink, fornumargs, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, len, localurl, localurle, loop, namespace, namespacee, namespacenumber, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofsubpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, parentpages, plural, pos, protectionexpiry, protectionlevel, queryformlink, rel2abs, related, replace, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, rpos, siblingpages, slideshow, special, speciale, sub, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagelevel, subpagename, subpagenamee, subpages, subpagetitle, switch, switchtablink, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, toplevelpage, uc, ucfirst, urldecode, urlencode, var, var_final, vardefine, vardefineecho, varexists, while ਅਤੇ widget visited from 18.207.108.191