ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

Jump to navigation Jump to search

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਨੇ:

ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਓਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: *, ਖ਼ੁਦ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੈਂਬਰ, Autopatrolled users, ਬੌਟ, ਅਫ਼ਸਰ, Confirmed users, Interface administrators, Rollbackers, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ